Neohodnotené

AKCIA !!! POPPERS - 2x24ml, 1x30ml

Skladom
Kód: 3207
24 €
Kategória: POPPERS ARÓMY
AKCIA !!! POPPERS - 2x24ml, 1x30ml
Tip

Obsah balíčka:

1x AMSTERDAM SPECIAL - 30ml - Zloženie: Hexylnitrit, Hexan-1-ol, 1,1-Bis(hexyloxyl)hexán

1x AMSTERDAM ULTRA STRONG 24ml - Zloženie: pentylnitrit (CAS č. 463-04-7), 70 % w/w - Reakčná hmotnosť 2-metylbutan-1-olu a pentan-1-olu: EC 903-139-3, 30 % w/w Biely lekársky olej

1x AMSTERDAM WHITE 24ml - Zloženie: Amylnitritové zmiešané izoméry (CAS 110-46-3), 1-butanol-3-metyl (CAS 123-51-3)

 

Upozornenie!

Tento produkt je špeciálne navrhnutý a vyrobený na čistenie a úpravu erotického koženého oblečenia a kožených erotických hračiek a príslušenstva. Čistiace prostriedky na kožu sa nevyrábajú a ani sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu.  NEPODPORUJEME ZNEUŽITIE TEJTO TEKUTINY AKO VÔŇU POPPERS A TIEŽ ZNEUŽITIE AKO AFRODIZIAKUM ALEBO SEXUÁLNU DROGU.  POZOR ! EXTRÉMNE HORĽAVÉ – NEPOUŽÍVAJTE V BLÍZKOSTI OTVORENÉHO OHŇA - UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ. UCHOVÁVAJTE V CHLADNOM PROSTREDÍ!

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára: 24hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421254774166

https://cs.wikipedia.org/wiki/Globálně_harmonizovaný_systém_klasifikace_a_označování_chemikálií