Reklamačný formulár

Reklamačný formulár

 Internetového obchodu www.poppersupershop.sk

 Adresa pre komunikáciu:  Martin Drozdík - www.poppersupershop.sk, Československých Parašutistov 29, 831 03 Bratislava, Slovenská republika

Zákazník

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady:

                                                                                                                                         

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:

□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □Iné..............................................................

 V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

V .................................... dňa: …………………                                        

 

............................................

Podpis zákazníka